چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE(قسمت دوم)

//چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE(قسمت دوم)

چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE(قسمت دوم)

5-آموزش

سازمان باید روش های اجرایی تدوین نماید تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی و فراهم نمودن آموزش های لازم برای همه کارکنان صلاحیت آنان را تضمین نموده و آن را افزایش دهد. آموزش می تواند از طریق برگزاری دوره های حین کار انجام پذیرد.صرف نظر از اثر بخش بودن یا نبودن، آموزشهای ارایه شده در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست  دارای اشکال اساسی میباشد، اول آنکه جمعیت هدف در این آموزش ها حداکثر تا لایه مدیران میانی سازمانها پیش می رود و در این میان مدیران ارشد اغلب فراموش می شوند.(2)

موضوعات آموزشی اغلب به نحوی است که برای مدیران میانی به جای آنکه دید سیستمی ایجا کند اغلب منجر به فراگیری تکنیک میشود.

علت دومی که در زمینه آموزش ایجاد مشکل نموده است عدم اجرای برنامه صحیحی بازآموزی است.اغلب آموزش با داشتن گواهینامه در دوره ای خاص به پایان می رسد و به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح برای بازآموزی فرد آموزش دیده به مرور زمان علاوه براینکه دانش فرا گرفته را از دست می دهد فرصت آشنا شدن و اگاهی از تغییرات جدید را هم از دست میدهد.

6- مستند سازی سیستم مدیریت HSE

جهت داشتن یک استقرار مناسب بایستی کلیه فعالیت به شرح زیر در سازمان مستند شوند.

-ثبت خط مشی، اهداف و طرح های بهداشت، ایمنی و محیط زیست

-ثبت و ابلاغ نقش ها و مسئولیت های کلیدی

-تشریح عناصر نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ارتباط بین آنها

-شرح سایر مستنداتی که مطابق با الزامات نظام مدیریت در بخش های دیگر مورد نیاز است و توصیف نحوه ارتباطات آنها با دیگر جنبه های نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

-ثبت نتایج ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مدیریت ریسک

-ثبت قوانین و الزامات قانونی مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست

-ثبت روش های اجرایی و دستورالعملهای کاری برای فعالیتها و وظایف کلیدی محوله در جاهایی که مورد نیاز است.

6-تحقیق و توسعه

روزمره شدن فعالیتها عاملی است که به صورت پنهان بهبود مستمر را مختل کرده و به مرور زمان اثر بخشی را کاهش میدهد. تحقیق و توسعه به صورت تاثیر گذار و تعیین کننده انجام نمیشود و به دلیل فقدان برنامه استراتژیک مناسب منابع لازم نیز تامین نمیشود.

از آنجایی که HSE را بیشتر به عنوان یک بخش اجرایی می شناسیم لذا برنامه های تحقیقاتی بسیار کمی را شاهدیم و دیگران نیز برای تحقیق در این زمینه کمتر سرمایه گذاری مینمایند، عمده آنچه شاهدیم سمینارهایی است در آن مقالات خودجوش ارایه می شود.

7-اقتصاد و هزینه ها

ممکن است بررسی یا مقایسه ای بین هزینه های انجام شده در حوزه hse و فواید و اثرات مثبت به دست آمده صورت نگیرد و به همین دلیل تخصیص منابع نیز به جای انکه به صورت منطقی و برنامه ریزی شده صورت گیرد اغلب سلیقه ای می باشد. اغلب هزینه های گزاف پس از روی دادن حادثه و به صورت کاملا احساسی صورت میگیرد و به دلیل عدم سامانه آماری مناسب هزینه ها به درستی برای پیشگیری اختصاص داده نشده و  اغلب برای اصلاح هرینه میشود.

8- عدم  انطباق ها و اقدام  اصلاحی

سازمان(آزمایشگاه)  باید مسئولیت و اختیارات بررسی و  اقدام اصلاحی در خصوص عملیات و نتایج عدم انطباق با الزمات نظام  مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست را تعریف نماید وضعیت های عدم  انطباق را می توان بوسیله برنامه های پایش اطلاع  رسانی از طریق کارکنان پیمانکاراندان ،دانشجویان یا از طریق بررسی رویدادها مشخص نمود.با وجود اینکه دربرخی سازمان ها تعداد بی شماری دستورالعمل و روش اجرایی تهیه میشود که توسط آنها گواهینامه های معتبری نیز اخذ می گردد ولی در اکثر مواقع پس از مدتی همگی به فراموشی سپرده شده و روشهای سنتی (و در پاره ای سلیقه ای) باز هم خودنمایی مینمایند. در بهترین حالت در زمان ممیزی است (اگر انجام شود) که دوباره سیستم مرور میشود و اغلب فقط نقایص سطحی آن برای کاهش عدم انطباق ها و راضی نمودن ممیز بر طرف می شود و نه بیشتر. (2)

کمتر مشاهد می کنید که دستور العمل ها خوانده شده و مورد بازنگری قرار گیرد. این مورد در دستورالعملهای اجرایی خصوصا در بخش ایمنی بسیار بیشتر به چشم می خورد. به روز سازی و مطابقت مداوم با تغییرات و استانداردهای مورد قبول دیده نمیشود. خوشبینانه ترین حالت آن است که در صورت بروز حادثه وبررسی علت آن ممکن است دستورالعملی تغییر کند.

9-پایش و ثبت آمار

سازمان باید  روشهای اجرایی پایش جنبه های مرتبط با  عملکرد بهداشت

ایمنی و محیط زیست را ایجاد و نتایج را  ثبت و نگهداری کند و برای هر ناحیه  یا فعالیت مرتبط موارد زیر را به انجام رساند:

-شناسایی و مستند نمودن اطلاعات  بدست آمده از پایش و تعیین دقت مورد نیاز نتایج

  • تعیین و مستند نمودن روشهای اجرائی پایش مکانها و تکرار اندازه گیری ها
  • ایجاد مستند و برقرار نمودن روشهای اجرایی کنترل کیفیت اندازه گیری ها
  • ایجاد و مستند نمودن روشهای اجرائی پایش مکانها و تکرارا اندازه گیری ها
  • ایجاد و مستند نمودن روشهای اجرائی به منظور مدیریت داده ها و  تفسیر آنها
  • ایجاد و مستند نمودن اقدامان لازم هنگامیکه نتایج معیارهای عملکرد
  • ارزیابی و مستند نمودن اعتبار داده ها هنگامی که سیستمهای پایش نقض یا ایرادی را نشان دهند.
  • حفاظت از سیستم های سنجش در مقابل هرگونه تغییر بدون مجوز و یا صدمه

جای خالی یک سامانه مکانیزه ورود و پردازش و پایش اطلاعات در بخش های مدیریت HSE به چشم می خورد.

10-مدیریت تغییر

سازمان باید روشهایی برای طرح ریزی و کنترل تغییرات در نیروی انسانی، ، فرآیندها و روشهای اجرایی ( اعم از دائمی یا موقتی ) تهیه کند به گونه ای که از نتایج نامطلوب این تغییرات بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست  اجتناب گردد. روشهای اجرایی فوق باید متناسب با اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده و بر اساس آن، ماهیت تغییرات و نتایج تاشی از آنها مورد توجه قرار گیرند. در واقع قبل از ایجاد هر گونه تغییر در سیستم ها و ساختارهمچنین باید موارد ذیل را شامل شوند:

– شناسایی و مستندسازی تغییرات پیشنهادی و شیوه اجرای آنها

-مسئولیتهای تعیین شده برای بازنگری و ثبت خطرات بالقوه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ناشی از این تغییرات یا اعمال آنها

-مستند سازی تغییرات مورد توافق و روش اجرای آن مشتمل بر :

oاقداماتی برای شناسایی خطرات بالقوه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ارزیابی و کاهش ریسک و اثرات آنها

-الزامات آموزشی و ارتباطات

-محدودیت های زمانی

-الزامات اعمال تغییر و پایش آنها

-نتیجه‌گیری

نهادینه کردن سامانه ایمنی و بهداشت و محیط زیست به عنوان یک رویکرد جدید نیازمند همت و تلاش گروهی است و علاوه بر آن تغییر در نگرش مدیران ارشد جهت استقرار درست این سیستم در آزمایشگاه  و دانشگاه ها و همچنین تهیه برنامه راهبردی بلند مدت همراه با تخصیص بودجه کافی جهت اجرای آن و ایجاد ساختار مناسب آموزشی برای یادگیری کاربردی نه صرف افزایش دانش کارکنان و دانشجویان، بایستی بوسیله نرم افزارها و برنامه های پایش مستمر میزان اثر بخش بودن برنامههای سازمانی را کنترل نمود.و همچنین جریان ثبت و به اشتراک گذاشت حوادث درمحیط کار به عنوان درس آموزی از حوادث در سامانه ای در دسترس کلیه متخصصین مربوطه قرار گیرد.

 

 

| 2019-10-19T12:05:15+00:00 اکتبر 19th, 2019|مقالات|0 نظر

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید