تولید نرم افزار

/تولید نرم افزار
تولید نرم افزار 2018-03-11T08:22:36+00:00
اصلي ترين سرمايه هر سازمان، نيروي انساني آن بوده و حفظ اين سرمايه ارزشمند از مهمترين اولويتهاي هر مدير آينده نگر مي باشد. در اين راستا، وجود يک سيستم مکانيزه مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست کمک شاياني به واحد HSE سازمان نموده و با کنترل بهتر و دستيابي به اهداف HSE، باعث ارتقاء سطح سلامت پرسنل، کاهش حوادث شغلي و نهايتا افزايش کارايي سازمان مي گردد.
-امکانات موجود در نرم افزار ايمن بر اساس اهدافي چون تامين ايمني و حفظ سلامت کارکنان، کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محيط، به حداقل رساندن شرايط ناايمن و تطابق هر چه بيشتر کار با انسان تعيين و تبيين شده است. همچنين با استفاده از اين نرم افزار انطباق با سيستم هاي مديريت HSE، استانداردهاي ISO 14000 ,OHSAS 18001 و… براي مديريت سازمان تسهيل مي گردد.
-طراحی و تولید برحسب در خواست مشتریان