بهداشت حرفه ای

/بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای 2018-03-11T08:58:34+00:00

شرکت این ساحل آسا با شرکای خود در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی همکاری می نماید که شامل خدمات زیر می باشد:

-اندازه گیری پارامترهای فیزیکی محیط کار – دما ، فشار ، رطوبت هوا ، سرعت جریان باد

-ارزیابی روشنایی ( روشنایی ، سنجش درخشندگی )

-سنجش ارتعاش دست و بازو ، تمام بدن ، دستگاهی

-سنجش تنش های حرارتی ( استرس گرمایی و استرس سرمایی )

-نمونه برداری و آنالیز کلیه گازها و بخارات شیمیایی محیط کار طبق متد OSHA/NIOSH
-ارزیابی تراز صوت ( صدا سنجی ، آنالیز فرکانسی صوت ، دزیمتری صوت )
-سنجش پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
-سنجش ذرات معلق محیط کار (TSP,PM10,PM2.5,PM1 )
-سنجش میدان های الکترومغناطیس
-سنجش گازهای احتراقی محیط کار به روش قرائت مستقیم
-نمونه برداری آنالیز فیوم فلزی
-نمونه برداری و آنالیز میست روغن
-نمونه برداری و شمارش الیاف آزبست ارزیابی سیستم تهویه
-ارزیابی چاههای ارت