آزمایشگاه محیط زیست

/آزمایشگاه محیط زیست
آزمایشگاه محیط زیست 2018-03-11T08:45:17+00:00

در راستای اهداف شرکت این ساحل همرا با شرکای خود خدمات متعدد خود را در جهت رضایت مشتریان به شرح زیر انجام می دهد:

-انجام آزمایش و پایش های مربوط به آب-هوا-خاک و صورت برای شرکتها و سازمانها و تحقیقات علمی و دانشجویی.